Rekisteriseloste

Eu:n yleinen tietosuoja-asetus – Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Seloste astunut voimaan 1.8.2017

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nohee Media
Osoite: Korkeavuorenkatu 33 C, 00130 HELSINKI
Muut yhteystiedot: info(at)nohee.fi

2. Rekisterin nimi

Nohee Media markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely ja sen lainmukaisuus perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisteröidyltä saamiaan yhteystietoja suoramarkkinointiin (EU yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, perus 42). Rekisterinpitäjä voi käyttää saamiaan yhteystietoja omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa. Rekisterinpitäjä tarjoaa rekisteröidylle luonnolliselle henkilölle maksutta oikeuden peruuttaa suostumuksensa (EU yleinen tietosuoja-asetus, artikla 21, vastustamisoikeus). Suostumuksen peruutus ja rekisteristäpoisto on esitettävä Rekisterinpitäjälle kirjallisesti Rekisterinpitäjän tässä dokumentissa tarjoamaan osoitteeseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja ja tietotyyppejä; nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tiedot Asiakkaan hakemista tiedoista, tilaamista palveluista, niiden laskutuksesta ja toimittamisesta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan saada myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin rekistereistä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Rekisteritietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyltä puhelussa ja sähköpostin tai tekstiviestin avulla.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan Palveluun syöttämiä Rekisteritietoja luovutetaan säännönmukaisesti kunkin palvelun käyttöehdoissa määritetyillä tavoilla kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietoja voidaan siirtää sen ollessa palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterinsuojauksen periaatteet

Rekisterin manuaalista aineistoa, kuten varmuuskopioita säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa. Rekisterin tiedot on kerätty tietokantoihin, joita suojataan palomuurein ja salasanoin. Kaikki rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta yleisiä tietoturvaperiaatteita noudattaen.

Seloste astunut voimaan 1.8.2017